Buzet - Grad tartufa

Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja
OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA
" ISTRIANA TRAVEL " VL. Zdenka Majcan


OSNOVNE UPUTE
Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija "Istriana travel " vl. Zdenka Majcan (lokalni predstavnik organizatora), Vrh 46/3, 52420 Buzet, OIB: 24441019308, kontakt: 00 385 (0)91 541 2099, mail: istrianatravel@gmail.com (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanja, primaju se u turističkoj agenciji putem telefona i e-maila. Prilikom prijave, svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma, (voucher, odnosno ugovor).
Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Za rezervaciju izleta, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno, uplaćuje se 15.00 EUR prilikom rezervacije odnosno puni iznos do 7 dana prije početka izleta. Ako putnik ne uplati preostali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja


2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA
Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja u rubrici cijena arnažmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u Eurima i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to najkasnije 20 dana prije zakazanog početka putovanja za paket-aranžmane.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi, pogotovu sastandardima EU zemalja.
Turistička agencija ne odgovara za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije od djelatnika agencije ili na bilo koji način, a koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao takve navedene u samom programu. Drugim rječima, vrijedi samo ono na što se je agencija napismeno obvezala.


4. PROMJENA PROGRAMA
Turistička agencija ima pravo promjeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta ). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmjenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmjenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se ovezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

5. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ
Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje: 20 dana prije početka putovanja koja traju više od 6 dana; 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana; 48 sati prije početka putovanja koja traju manje od 2 dana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane putničke agencije.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
Putnik može u bilo kojem trenutku odustati od putovanja. Ukoliko putnik otkazuje putovanje zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Za višednevne paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja, vršiti će se prema slijedećoj tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:
- za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 15 Eur,
- za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 30% cijene aranžmana,
- za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,
- za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 80% cijene aranžmana,
- za otkaz od 7 do samog dana polaska, turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana.

Otkazivanje jednodnevnih izleta od strane putnika:

do 10 dana prije polaska: 0% (moguć je otkaz bez naknade)
• od 10 do 7 dana prije polaska: turistička aenccija naplaćuje 30% cijene izleta
• od 7 do 3 dana prije polaska: turistička agencija naplaćuje 60% cijene izleta
• od 3 dana do 0 dana prije polaska: turistička agencija naplaćuje 100% cijene izleta
• nakon polaska: turistička agencija naplaćuje 100% cijene izleta

Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.
Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja. Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a ni drugih putnih isprava (putnog ili drugog osiguranja).

7. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE
Turistička agencija je dužna:
- brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,
- putniku pružiti sve navedene usluge,
- upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,
- voditi evidenciju pritužbi u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.
Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može i to na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,
- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,
- prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).
U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.

9. PRTLJAGA
Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi  protuvrijednost od 100 Eur, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.
Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

10. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija je dužna putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom svake od navedenih polica. Turistička agencija je dužna upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Croatia osiguranjem d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, e-mail: info@crosig.hr, tel. 0800 1884 ili 01 6332 222, polica br. 078140090590.


11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u katalogu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
Smještaj u sobe i apartmane je poslije 16:00 sati. Rani smještaj, tzv. rani check-in doplaćuje se sukladno cijeniku hotelijera.
Turistička agencija Istriana travel ne prodaje i ne nudi smještaj u trokrevetne i četverokrevetne sobe i u hotelima, osim ako to u programu putovanja nije navedeno kao opcija, tj. mogućnost. U programima gdje je opcionalno navedena mogućnost smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi, treći i četvrti krevet su obavezno i uvijek pomoćni ležajevi koji nisu iste kvalitete u usporedbi s ostalim ležajevima i ne pružaju isti komfor. To su najčešće ležajevi na sklapanje i predviđeni su za smještaj djece do 12 godina, nikako odraslih osoba. Istriana travel ne preporučuje smještaj odraslih osoba u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.
Postupak u svezi s prigovorom:
- odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati,
- ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same turističke agencije,
- najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor na adresu turističke agencije. Turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),
- turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor putnika i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,
- za vrijeme dok se turistička agencija u zadanom roku od 15 dana ne očituje prema putniku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije, kao što su: arbitraža UHPE ili druge institucije, davanja informacija u medije i slično.
Turistička agencija i putnik su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Turistička agencija će kao poslovnu tajnu, čuvati sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćavati podatke o: njegovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, uplaćenoj cijeni, kao ni otkrivanja imena njegovih suputnika.
Turistička agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela državne vlasti. PRAVILNIK i IZJAVA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA dan je kao prilog na kraju ovih Općih uvjeta.

14. OSIGURANJE JAMČEVINE
Sukladno odredbama Zakona u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. Jamčevina je uplaćena kod Croatia Osiguranja, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, e-mail: info@crosig.hr, tel. 0800 1884 ili 01 6332 222, polica br: 298140400106.

15. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora o putovanju koji putnik sklapa sa turističkom agencijom "ISTRIANA TRAVEL" vl. Zdenka Majcan., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta organizacije putovanja, prestaju vrijediti " Upute i opći uvjeti putovanja " ranijih izdanja.

 

 

PRAVILNIK i IZJAVA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1) Zdenka Majcan, vl. obrta „Istriana travel“ donosi:

PRAVILNIK i IZJAVU O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

PRAVNA NAPOMENA
Korištenjem www.istrianatravel.hr Internet stranica ili ugovaranjem putovanja i/ili drugih usluga koje pruža Istriana Travel turistička agencija za Vas ili nekog drugog, prihvaćate Opće Uvjete koji se nalaze na linku ovdje httpss://www.istrianatravel.hr/opci-uvjeti. Izjavljujete da ste upoznati sa relevantnim odredbama vezanim uz korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacije putovanja.
Ukoliko niste suglasni s navedenim uvjetima lijepo molimo da nam ne šaljete bilo kakve Vaše osobne podatke ili ugovarate putovanje za sebe ili nekog drugog prije nego razjasnite sve eventualne dvojbe koje biste mogli imati, te nas slobodno zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati putem emaila na istrianatravel@gmail.com ili telefonski na 0915412099.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Istriana travel, vl. Zdenka Majcan, Vrh 46/3, 52420 Buzet, kao Voditelj obrade Vaših osobnih podataka svjesna je važnosti navedenog i stoga pridaje izuzetnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Uredbu GDPR tj. Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.)
U nastavku donosimo sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PRIVOLA
Iako Istriana travel ima zakonski legitimni interes za obradu Vaših podataka i proslijeđivanje trećim stranama kad je to nužno u cilju izvršenja ugovora i pružanja usluga u okviru ugovorenog turističkog paket aranžmana, posebno skrećemo pažnju da će se smatrati da je klijent koji je Istriani travel dao svoj osobni podatak time izričito iskazao svoju privolu na obradu tih podataka.
Napominjemo da ukoliko ugovarate putovanje za druge osobe morate imati njihovu dozvolu za korištenje njihovih osobnih podataka u tu svrhu, odnosno privolu ostalih putnika za koje ugovarate putovanje i čije nam osobne podatke dostavljate. Svakako je bitno da sve putnike za koje ugovarate putovanje informirate o sadržaju ovog dokumenta prije nego nam pošaljete njihove osobne podatke.
Ukoliko se ne slažete s bilo kojim navodom ispod, nemojte nam dostavljati nikakve osobne podatke, te Vas pozivamo da nas prije kontaktirate putem emaila istrianatravel@gmail.com, telefonski na 0915412099, te zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.
Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja (kako bismo bili u mogućnosti poslati ponudu i izvršiti usluge obuhvaćene Vašim Ugovorom o putovanju i turističkim paket aranžmanom), broj telefona i e-mail adresu (kako bismo Vas u slučaju potrebe mogli kontaktirati prije, tijekom ili nakon putovanja s različitim informacijama ili pitanjima), OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice i adresu (u svrhu ugovaranja opcionalnog putnog osiguranja), a dodatno i po potrebi možemo tražiti informacije o spolu ukoliko nam nije razumljivo iz imena, državljanstvu (u svrhu davanja relevantnih informacija o potrebnim putnim dokumentima ili putnom osiguranju), te broju kreditne kartice zajedno s ostalim informacijama potrebnim za naplatu kartice ukoliko odaberete taj način plaćanja. Također, ukoliko pošaljete upit putem formulara na Internet stranici sustav će automatski evidentirati i Vašu IP adresu.
U određenim nestandardnim situacijama može se stvoriti potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta u svrhu pokretanja procedure aktivacije police putnog osiguranja.
Navedeni podaci tražit će se isključivo u svrhu izvršenja ugovornih ili poslovnih obveza ili izvršenja ostalih usluga traženih od strane klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora ili izvršenju obveza tj. usluga. Smatrat će se da je klijent koji je Istriana travelu dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

PODRUČJE PRIMJENE
Navedeno u ovom dokumentu se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Istriana Travel prikuplja i obrađuje, kao i na sve osobne podatake koje obrađuju Istriana Travel partneri (Hoteli, lokalni agenti, turističke agencije, autobusni prijevoznici, vodiči i pratitelji putovanja, avio kompanije, brodske kompanije i ostali pravni ili fizički subjekti angažirani od strane Istriana Travel za izvršenje usluga predviđenih turističkim paket aranžmanom, programom putovanja ili dodatnih usluga na zahtjev klijenta).
Klijentom se smatra osoba koja je od Istriana travel zatražila uslugu, ponudu za uslugu, odgovor na upit ili informativni izračun cijene, kao i svaka ona osoba za koju je druga osoba (Ugovaratelj putovanja) ugovorila putovanje ili neku uslugu.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

RELEVANTNA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka: Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.
Ograničenje količine podataka: Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.
Zakonita, poštena i transparentna obrada: Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.
Točnost podataka: Izuzetnu pažnju pridajemo točnosti podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.
Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka: Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi uz posebnu napomenu da će se određeni podaci poput imena i prezimena, kao i kontakt podaci, te ostali podaci koje ste nam samovoljno ustupili čuvati na maksimalni rok od 5 godina s ciljem udovoljavanja zakonskim regulativama.
Sigurnost osobnih podataka: Istriana Travel turistička agencija se obvezuje poštovati privatnost svih svojih klijenata, a svi se podaci o klijentima se strogo čuvaju na lozinkom zaštićenim serverima i/ili računalima, printani oblici u ladicama pod ključem (npr. popisi putnika), kojima pristup imaju isključivo zaposlenici Istriana Travela koji su potpisali izjavu o zaštiti osobnih podataka klijenata, koja ih također obvezuje da će sve podatke klijenata koristiti isključivo u svrhu izvršavanja nužnih radnji za izvršenje usluga koje je klijent ugovorio na vlastiti zahtjev. Sve informacije koje korisnik pošalje ili su automatski zabilježene koriste se u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

PRAVA KLJENATA
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, te o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Istriana Travel ima obvezu potvrditi klijentu tj. obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Istriana travel ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom Voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Za realizaciju bilo kojeg od Vaših prava slobodno nam se obratite na istrianatravel@gmail.com

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka obavljamo telefonski ili putem emaila.
Prilikom rezervacije, izrade ponude, pružanja ostalih usluga na zahtjev klijenta ili provedbe pripremnih radnji vezanih uz tražene usluge ili turistički paket aranžman tražimo od klijenta osobne podatke potrebne za izvršenje predmetnog.
Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime drugog klijenta to može napraviti druga osoba (Ugovaratelj putovanja), ali isključivo uz privolu klijenta ili odobrenje klijenta da se za njega može ugovoriti putovanje.

Prikupljanje podataka putem Interneta
Na našim Internet stranicama prilikom slanja upita ili zahtjeva za rezervacijom prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na Internet stranicama.

Privola klijenta
Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta ili legitimnog interesa nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora: kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu, te radi kasnijeg obavještavanja korisnika o uslugama ili relevantnim informacijama vezanim uz prošlo ili buduće ugovoreno putovanje.

Za interne potrebe: Podatke klijenta čuvamo maksimalno do roka od pet godina kako bismo na zahtjev regulatornih vlasti mogli dokazati poslovanje u skladu sa zakonskom regulativom, zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. Istriana Travel se obvezuje pritom čuvati isključivo podatke nužne za navedeno. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Istriana Travela, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Istriana Travela, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala, itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Istriana Travela, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su također svi slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza: Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Istriana Travel je nadležnim državnim tijelima obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Istriana Travela.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA
Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:

-U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom. Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu, osiguravajućoj kući, turističkoj agenciji u destinaciji zaduženoj za ugovaranje smještaja (lokalnom agentu), prijevozniku, pratitelju putovanja i/ili turističkom vodiču, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

-Kada je korisnik dao privolu. Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao privolu.

-Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače. Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Istriana Travela i po ugovoru sklopljenom s Istriana Travelom, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Istriana Travel.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

INTERNETSKA STRANICA
Naše internet stranice koriste malo cookie datoteka.

KONTAKT
Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na email adresu istrianatravel@gmail.com

U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u našim bazama podataka, te na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na email adresu istrianatravel@gmail.com

Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na email adresu istrianatravel@gmail.com u kojem slučaju će Istriana Travel po žurnom postupku reagirati kako bi otklonio sve eventualne nepravilnosti ili dao dodatne informacije. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Vrh, svibanj 2018.g.


 


 


 


 


 

 

 

Izdvojeno

Krstarenje oko Rovinja uz zalazak sunca i promatranje dlefina - 2h, pola dana, c
Uživajte u ovoj ekskluzivnoj brodskoj turi i veličanstvenom zalasku sunca s pogledom na najljepši biser Istre-Rovinj.
Vrh 46/3, 52420 Buzet
ID code: HR-AB-52-91307724
Gsm: 00 385 (0) 91 541 2099
E-mail: istrianatravel@gmail.com
www.toursistria.com
www.trufflehuntingcroatia.com
© istrianatravel.hr - All rights reserved.