Buzet - Grad tartufa

Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja
OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA
" ISTRIANA TRAVEL " VL. Zdenka Majcan


OSNOVNE UPUTE
Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija "Istriana travel " vl. Zdenka Majcan (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanja, primaju se u poslovnici turističke agencije, putem faxa, telefona i e-maila. Prilikom prijave, svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma. (voucher, odnosno ugovor).
Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ako putnik ne uplati proestali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja

2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA
Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja u rubrici cijena arnažmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to najkasnije 14 dana prije zakazanog početka putovanja.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi, pogotovu sastandardima EU zemalja.
Turistička agencija ne odgovara za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije od djelatnika agencije ili na bilo koji način, a koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao takve navedene u samom programu. Drugim rječima, vrijedi samo ono na što se je agencija napismeno obvezala.

4. PROMJENA PROGRAMA
Turistička agencija ima pravo promjeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta ). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmjenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmjenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se ovezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

5. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ
Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane putničke agencije.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
Ukoliko putnik otkazuje putovanje zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Za višednevne paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja, vršiti će se prema slijedećoj tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:
- za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,
- za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 30% cijene aranžmana,
- za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,
- za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 80% cijene aranžmana,
- za otkaz od 7 do samog dana polaska, turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana.

Otkazivanje jednodnevnih izleta od strane putnika:

do 10 dana prije polaska: 0% (moguć je otkaz bez naknade)
• od 10 do 7 dana prije polaska: turistička aenccija naplaćuje 30% cijene aranžmana
• od 7 do 3 dana prije polaska: turistička agencija naplaćuje 60% cijene aranžmana
• od 3 dana do 0 dana prije polaska: turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana
• nakon polaska: turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana


Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.
Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja. Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a ni drugih putnih isprava (putnog osiguranja).

7. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE
Turistička agencija je dužna:
- brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,
- putniku pružiti sve navedene usluge,
- upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,
- voditi knjigu žalbe u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.
Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može i to na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,
- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,
- prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).
U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.

9. PRTLJAGA
Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100 US$, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.
Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

10. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija je dužna putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom svake od navedenih polica. Turistička agencija je dužna upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Croatia osiguranjem d.d..

11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u katalogu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
Smještaj u sobe i apartmane je poslije 16:00 sati. Rani smještaj, tzv. rani check-in doplaćuje se sukladno cijeniku hotelijera.
Turističak agencija Istriana travel ne prodaje i ne nudi smještaj u trokrevetne i četverokrevetne sobe i u hotelima, osim ako to u programu putovanja nije navedeno kao opcija, tj. mogućnost. U programima gdje je opcionalno navedena mogućnost smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi, treći i četvrti krevet su obavezno i uvijek pomoćni ležajevi koji nisu iste kvalitete u usporedbi s ostalim ležajevima i ne pružaju isti komfor. To su najčešće ležajevi na sklapanje i predviđeni su za smještaj djece do 12 godina, nikako odraslih osoba. Istriana travel ne preporučuje smještaj odraslih osoba u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.
Postupak u svezi s prigovorom:
- odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati.,
- ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same turističke agencije,
- najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor na adresu turističke agencije. Turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),
- turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor putnika i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,
- za vrijeme dok se turistička agencija u zadanom roku od 15 dana ne očituje prema putniku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije, kao što su: arbitraža UHPE ili druge institucije, davanja informacija u medije i slično.
Turistička agencija i putnik su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Turistička agencija će kao poslovnu tajnu, čuvati sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćavati podatke o: njegovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, uplaćenoj cijeni, kao ni otkrivanja imena njegovih suputnika.
Turistička agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela državne vlasti.

14. OSIGURANJE JAMČEVINE
Sukladno odredbama Zakona u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

15. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora o putovanju koji putnik sklapa sa turističkom agencijom "ISTRIANA TRAVEL" vl. Zdenka Majcan., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta organizacije putovanja, prestaju vrijediti " Upute i opći uvjeti putovanja " ranijih izdanja.

 

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1) Zdenka Majcan, vl. obrta „Istriana travel“ donosi:

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Članak 1.

Zdenka Majcan, vl. obrta „Istriana travel" turističke agencije, izvršitelj je obrade osobnih podataka odnosno osoba koja samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, izvršitelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom.

Te se mjere, prema potrebi, preispituju i ažuriraju.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uspostavljaju dužnosti i odgovornosti izvršitelja obrade za svaku obradu osobnih podataka koju provede sam izvršitelj.

Zaštita koja se pruža Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište. Uredba ne obuhvaća obradu osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Članak 3.

Definicije za potrebe ovog Pravilnika:

 • osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

 • obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 • ograničavanje obrade” znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

 • sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

 • voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

 • izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

 • privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

 • povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

 • poduzeće” znači fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

 • relevantni i obrazloženi prigovor” znači prigovor na nacrt odluke kao i na to je li došlo do kršenja ove Uredbe, ili je li djelovanje predviđeno u vezi s voditeljem obrade ili izvršiteljem obrade u skladu s ovom Uredbom, koji jasno pokazuje važnost rizika koje predstavlja nacrt odluke u pogledu temeljnih prava i sloboda ispitanika i, ako je primjenjivo, slobodnog protoka osobnih podataka unutar Unije;

 

Članak 4.

Zdenka Majcan, vl. obrta „Istriana travel" kao izvršitelj obrade vodi sljedeće zbirke osobnih podataka:

 

Zbirka osobnih podataka gostiju i putnika na izletima i putovanjima

Zbirke osobnih podataka vanjskih suradnika (turističkih pratitelja i vodiča)

Zbirke osobnih podataka gostiju - vlasnika kreditnih kartica

Članak 5.

Načela obrade osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju biti:

Zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (zakonitost, poštenost i transparentnost).

Podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (ograničavanje svrhe).

Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (smanjenje količine podataka).

Podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni. Mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe za koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (točnost).

Podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u Uredbom predviđene svrhe (ograničenje pohrane).

Podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (cjelovitost i povjerljivost).

Izvršitelj obrade odgovoran je za usklađenost sa Uredbom te je mora biti u mogućnosti dokazati (pouzdanost).

Članak 6.

Zaposlenici su od strane poslodavca upoznatis potrebom uvođenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada podataka provodi u skladu s Uredbom.

Članak 7.

Zaposlenici koji obrađuju osobne podatke potpisali su izjavu o povjerljivostis izvršiteljem obrade.

Informatičko osoblje koje održava sustav i samim time ima pristup osobnim podacima potpisalo je s izvršiteljem obrade izjavu o povjerljivosti.

Članak 8.

Pravni temelj odnosno uspostave zbirke podataka je sljedeći:

Zbirka osobnih podataka gostiju i putnika na izletima i putovanjima se vodi jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora i obrada je nužna radi poštovanja obveza voditelja obrade koje proizlaze iz radnopravnih propisa. Za daljnje informiranje gostiju o novim izletima, putovanjima i eventima tražiti će se njihova privola.

 

Zbirke osobnih podataka vanjskih suradnika se vode jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka.

 

Zbirke osobnih podataka od gostiju vlasnika kreditnih kartica se vode jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora te rezervaciju i naplatu izleta i putovanja.

Članak 9.

Kada se obrada temelji na privoli, izvršitelj obrade dokazati će da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u pisanoj formi ili u informatičkom obliku (ovisno o tome kako je podatak prikupljen). Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu biti će predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio takve izjave koji predstavlja kršenje Uredbe nije obvezujući.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 

Članak 10.

Neće se obrađivati osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Iznimno, ovi će se osobni podaci obrađivati ako je obrada nužna za izvršavanja obveza i ostvarivanje posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.

Članak 11.

Poslodavac donosi odluku o osobama zaduženim za prikupljanje osobnih podataka, kao i obrađivanje i korištenje.

Osobe koje odgovaraju za prikupljanje i obradu osobnih podataka su: .

Zdenka Majcan, vlasnica obrta i organizatorica putovanja.

 

Članak 12.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno, pisanim putem ili putem automatizirane obrade podataka.

 

Članak 13.

Prilikom prikupljanja podataka od ispitanika, izvršitelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

 1. identitet i kontaktne podatke izvršitelja obrade

 2. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu.

I dodatne sljedeće informacije:

 1. razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje

 2. postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka

 3. ako se obrada temelji na privoli, postojanje prava da se u bilo kojem trenutku privola povuče a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena

 4. pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

 5. informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

Ako izvršitelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, izvršitelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Članak 14.

Da bi se onemogućio neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku (Zbirke osobnih podataka radnika, obračuni plaće, naknade plaće ili otpremnine i sl.) čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima ili sefu. Pristup ključu/sefu imaju samo ovlaštene osobe.

Da bi se onemogučio neovlašteni pristup osobnim podacima koji se prikupljaju elektroničkim putem i općenito podaci u računalima zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima koji obrađuju navedene podatke.

Podacise, radi daljnje sigurnosti i tajnosti, pohranjuju na prenosive memorije i u backupu.

Pristup računalima se, radi daljnje sigurnosti, može naknadno nadzirati uvidom u „pristup“ pojedinoj zbirci ili podacima općenito, kako bi se pravovremeno moglo ustanoviti je li pristupano zbirkama u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Članak 15.

Zbirka osobnih podataka radnika počinje se voditi datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno se vodi do prestanka radnog odnosa te se čuva kao dokumentacija trajne vrijednosti u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 73/17.). U skladu s istim Pravilnikom vode se i podaci o radnom vremenu radnika koje je poslodavac dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste je dužan čuvati do okončanja spora.

 

Zbirka osobnih podataka vanjskih suradnika i gostiju tj. Putnika prikuplja se i ažurno vodi, a prestaje se voditi ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni.

Članak 16.

Izvršitelj obrade prikupljene podatke neće prenijeti trećima, osim ako je to potrebno radi izvršenja zakonske obveze samog izvršitelja obrade (primjerice podaci o radnicima HZMO-u ili HZZO-u, osiguranjima zbog izrade putnih i dr. osiguranja, vlasnicima smještaja gdje će gost odsjesti i drugim pružateljima usluga kada je to nužno da bi se izvršila usluga gostu).

Članak 17.

Ispitanik ima pravo dobiti od Izvršitelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 1. svrsi obrade

 2. kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ

 3. ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja

 4. postojanju prava da se od izvršitelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

 5. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

 6. ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru

Izvršitelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik, voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, te informacije pružaju se u uobičajenom elektroničkom obliku osim ako ispitanik ne zatraži drukčije.

Članak 18.

Ispitanik ima pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega

odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Članak 19.

Ispitanik ima pravo od izvršitelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

 2. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji

 3. ispitanik uloži prigovor na obradu

 4. osobni podaci nezakonito su obrađeni

 5. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade

 

Članak 20.

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega izvršitelju obrade podataka i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Način podnošenja prigovora je pisano (poštom ili elektroničkom poštom), telefonskim putem, usmeno ili na bilo koji drugi način upućeno izvršitelju obrade.

Izvršitelj obrade dužan je očitovati se na uloženi prigovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja.

Članak 21.

U slučaju povrede osobnih podataka, izvršitelj obrade, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo, Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Izvršitelj obrade dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane uz povredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete.

U slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinca, izvršitelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

U Vrhu, dana 24.5.2018.

Obrtnik

Zdenka Majcan, "Istriana travel" turistička agencija

 


 

 

Izdvojeno

Izlet u Klagenfurt i Minimundus te na Planinu majmuna
Venecija-Burano-Murano
Vinskim cestama
Da Istra ima vrijedne vinare i kvalitetna vina to svi znaju, ali da na Buzeštini postoje vina i rakije koje su itekako ljekovite, to možda ne znaju svi. Povesti ćemo Vas kroz nekoliko Istarskih...
Vrh 46/3, 52420 Buzet
ID code: HR-AB-52-91307724
Gsm: 00 385 (0) 91 541 2099
E-mail: istrianatravel@gmail.com
www.toursistria.com
www.trufflehuntingcroatia.com
© istrianatravel.hr - All rights reserved.